مفاهیم محوری تعالی و سرآمدی سازمانی

مفاهیم محوری تعالی و سرآمدی سازمانی

سازمان های متعالی، با پایبندی به اصول ارزشی تعالی سازمانی و در حرکت مستمر خود به سوی تعالی، شواهدی بارز و آشکار از عینیت یافتن مفاهیم محوری تعالی سازمانی را در گستره سازمان خود به نمایش میگذارند. این سازمان ها، با بکارگیری الگوی تعالی سازمانی، هرچه در مسیر تعالی پیشرفت بیشتری داشته باشند، مفاهیم محوری تعالی سازمانی در آنها، شکوفاتر خواهد شد.این مفاهیم عبارتند از:

بیشتر بخوانید