نوشته های admin

مفاهیم محوری تعالی و سرآمدی سازمانی

مفاهیم محوری تعالی و سرآمدی سازمانی سازمان های متعالی، با پایبندی به اصول ارزشی تعالی سازمانی و در حرکت مستمر خود به سوی تعالی، شواهدی بارز و آشکار از عینیت یافتن مفاهیم محوری تعالی سازمانی را در گستره سازمان خود به نمایش میگذارند. این سازمان ها، با بکارگیری الگوی تعالی سازمانی، هرچه در مسیر تعالی […]

ارزشهای قابل تعریف در سرآمدی و تعالی سازمانی

سازمان های متعالی در فضایی که بر مبنای اعتقادی، ارزشی و فرهنگی جامعه است، جهت گیری کلی سازمان، ماموریت ها، چشم انداز، ارزش ها، اهداف، استراتژی ها و همه برنامه ها و فعالیت های خود را همسو با اصول ارزشی تعالی سازمانی و یا ارزشهای قابل تعریف در سرآمدی سازمانی تبیین کرده، به اجرا می […]

کلیات و تاریخچه تعالی سازمانی و خودارزیابی

کلیات و تاریخچه تعالی سازمانی و خودارزیابی تعالی در لغت به معنی بلندشدن و برتر شدن می باشد و تعالی سازمانی به معنای تعهد سازمانی به رشد و توسعه پایدار و دائمی شرکت در جهت کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری شرکت در یک محیط ملی فراگیر و حمایت کننده می باشد.تعالی سازمانی تابع […]

توضیحات کامل درباره مدل تعالی سازمانی EFQM

الگوی تعالی سازمانی   مفاهیم بنیادین مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی بدون توجه به نوع، بخش و اندازه سازمان‌ها، برای همه آنها قابل کاربرد بوده و به عنوان مبنا و اساس حرکت سازمان به سمت تعالی مطرح هستند و معیارهای تعالی را پشتیبانی می‌نمایند. مفاهیم بنیادین به قرار زیر هستند:   ارزش‌افزایی برای مشتریان سازمان‌های متعالی […]