مفاهيم محوري تعالي و سرآمدی سازماني

مفاهیم محوری تعالی و سرآمدی سازمانی

مفاهیم محوری تعالی و سرآمدی سازمانی

سازمان های متعالی، با پایبندی به اصول ارزشی تعالی سازمانی و در حرکت مستمر خود به سوی تعالی، شواهدی بارز و آشکار از عینیت یافتن مفاهیم محوری تعالی سازمانی را در گستره سازمان خود به نمایش میگذارند. این سازمان ها، با بکارگیری الگوی تعالی سازمانی، هرچه در مسیر تعالی پیشرفت بیشتری داشته باشند، مفاهیم محوری تعالی سازمانی در آنها، شکوفاتر خواهد شد.این مفاهیم عبارتند از:

  1. رهبری آرمان گرا
  2. دستیابی به نتایج متعادل
  3. ارزش آفرینی برای مشتریان
  4. فرایندگرایی و تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت
  5. ارج گزاری بر سرمایه های انسانی
  6. گسترش مشارکت ها
  7. مسئولیت پذیری اجتماعی
  8. یادگیری، خلاقیت و نوآوری

۱- رهبری آرمان گرا

سازمان های متعالی ، رهبرانی دارند که با تعیین جهت گیری کلی سازمان، آینده را به تصویر کشیده و برای تحقق اهداف سازمان،ذینفعان کلیدی را سهیم کرده و نیازهای آنان را بطور متوازن برآورده می کنند، و با انعطاف پذیری و درک محر ک های کلیدی کسب و کار، تصمیم های مناسب را به موقع اتخاذ کرده، در صورت لزوم جهت گیری  و اهداف سازمان را بازنگری و تعدیل می کنند. رهبران این سازما ن ها، با ایفای نقش به عنوان الگو، الهام بخش کارکنان هستند ، ارزش ها و اصول اخلاقی را پاس می دارند و به مسئولیت های اجتماعی خود متعهدند و فرهنگی را ایجاد می کنند که با یادگیری، نوآوری، رفتار اخلاقی، پاسخگویی و توسعه سازمانی، دستیابی به نتایج پایدار را برای سازمان از طریق رو شهای نوین مقدور می سازد.

۲-دستیابی به نتایج متعادل

سازمان های متعالی، نتایج کلیدی و مجموعه ای متوازن و اولویت بندی شده از نتایج را که نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت ذینفعان یا فراتر از نیازهای آنان را برآورده سازد، شناسایی و درک می کنند و بر اساس آنها استراتژ یها و خط مشی های پشتیبان را تعیین و جاری می سازند.این سازمان ها، با درک روابط علی و بکارگیری سازوکارهای اثربخش در مدیریت ریسک، از طریق برنامه ریزی، تعریف شاخص های عملکردی و دستاوردها ، ارزیابی عملکرد، مقایسه، تامین اطلاعاتی که زمینه ساز تصمیم گیری موثر رهبران آنها باشد و رعایت شفافیت در گزارش دهی به ذینفعان، دستیابی به اهداف استراتژیک را محقق ساخته و به سوی چشم انداز پیش می روند.

۳- ارزش آفرینی برای مشتریان

سازمان های متعالی ، مشتریان را علت اصلی وجود خود می دانند و با تکیه بر قابلیت های خود می کوشند تا با شناسایی گرو ههای مختلف مشتریان، نیازها و انتظارات آنها را درک و پیش بینی کنند. این سازمان ها، مشارکت فعال مشتریان را برای توسعه محصولات، خدمات و تجربه های جدید و نوآورانه جلب می کنند وبا بکارگیری ساز و کارهایی برای افزایش تجربه مشتریان و پایش آن، برقراری گفتمانی مبتنی بر گشودگی ، شفافیت و پاسخگوئی سریع و اثربخش به هرگونه بازخور، مقایسه و الگوبرداری از تجربه های موفق، تلاش می کنند تا برای مشتریان نوآوری کرده و ارزش بیافرینند.

مفاهیم محوری تعالی و سرآمدی سازمانی

مفاهیم محوری تعالی و سرآمدی سازمانی

۴- فرایندگرایی و تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت

سازمان های متعالی ، به منظور خلق ارزش برای ذینفعان  و دستیابی به نتایجی متوازن و پایدار، به وسیله فرآیندهائی ساخت یافته و همسو با استراتژ ی ها که بعضا فراتر از مرزهای سازمانی نیز می روند و با شناسایی ریسک ها و اتخاذ تصمیم هایی مبتنی بر واقعیت ها، مدیریت می شونداین سازمان ها، جهت ایجاد توازنی بهینه از کارایی و اثربخشی، شاخص های معناداری را برای عملکرد فرآیندها و دستاوردهای مرتبط تعریف می کنند و با اندازه گیری، تفسیر و تحلیل آنها فرصت های نوآوری را شناسایی کرده و کارکنان خود را در بازنگری ، بهبود و بهینه سازی مستمر فرآیندهای سازمان بطور فعال مشارکت می دهند.

۵-ارج گزاری بر سرمایه های انسانی

سازمان های متعالی ، مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز برای دستیابی به ماموریت، چشم انداز و اهداف استراتژیک خود را می شناسند و با ارج گذاری بر سرمایه های انسانی ، فرهنگی را در سازمان ایجاد می کنند که در آن مهارت ها، استعدادها و خلاقیت کارکنان توسعه یافته و توانمندی آنها برای دستیابی متوازن به اهداف سازمانی و شخصی ارتقاء یابد.این سازمان ها، توسعه سازمانی را از طریق ارز ش های مشترک، پاسخگویی، اصول اخلاقی و فرهنگ اعتماد و گشودگی پرورش میدهند، اهداف شخصی و تیمی را با اهداف استراتژیک سازمان همسو می کنند، با مدیریت گوناگونی و برقراری توازن مسئولانه کار-زندگی، اطمینان می یابند که کارکنان تمام توان شان را در یک محیط واقعی شراکت به کا ر می گیرند تا در موفقیت مستمر خود و سازمان سهیم بوده و سفیر موفقیت های سازمان باشند.

۶- گسترش مشارکت ها

سازمان های متعالی، شرکای استراتژیک خود را ، شامل مشتریان، جامعه، تامین کنندگان کلیدی، نهادهای آموزشی و سازمانهای غیردولتی ، بر اساس نیازهای استراتژیک سازمان، قو ت ها و قابلیت های مکمل ، شناسایی کرده و جهت دستیابی به موفقیت پایدار و دوجانبه، روابطی مبتنی بر گشودگی، احترام متقابل و اعتماد را جستجو، ایجاد و حفظ می کنند.این سازمانها ، دریافته اند که موفقیت به شراکت های اثربخش وابسته است و با ایجاد شبکه های گسترده ای از شرکا، امکان شناسایی فرصت  های بالقوه شراکت را فراهم ساخته ، قابلیت ها و توانایی سازمان را در خلق ارزش برای ذینفعان، تقویت می کنند و برای دستیابی به اهداف مشترک و منافع متقابل، با به اشتراک گذاشتن تخصص، منابع و دانش، از یکدیگر حمایت می کنند.

۷- مسئولیت پذیری اجتماعی

سازمان های متعالی ، به حفظ ارز ش های اخلاقی و رعایت قوانین و مقررات پای بندند و از رفتار سازمانی مبتنی بر بالاترین استاندارد های اخلاقی و درستکاری کارکنان اطمینان داشته، از ایمنی وسلامت درمحیط کار اطمینان می یابند و در قبال ذینفعان و گستره جامعه، شفا ف ، پاسخگو و مسئولیت پذیرهستند.این سازمانها ، فراتر از الزامات قانونی حرکت کرده، در امور اجتماعی و فعالیت های خیرخواهانه وخداپسندانه برای کمک به مستمندان و نیازمندان جامعه حضور فعال داشته، در بکارگیری منابع، به منافع نسل های آینده می اندیشند و پیامدهای حاصل از عملیات و چرخه عمر محصول و خدمات خود را بر سلامت، ایمنی و محیط زیست در نظر می گیرند و در برخورد با تعارضات، به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توجه دارند.

۸- یادگیری، خلاقیت و نوآوری

سازمان های متعالی، از طریق نوآوری مستمر و نظا م مند و با هدایت خلاقیت ذینفعان خود، ارزش می آفرینند و عملکرد خود را بهبود می بخشند. این سازمانها ، اهداف و استراتژی روشنی را برای نوآوری تعیین کرده و با بکارگیری رویکردها و ایجاد شبکه هایی برای تعامل فعال کارکنان، شرکا، مشتریان و جامعه و فرهنگ کارآفرینی ، فرصت  های خلق ایده ها و نوآوری را در درون و بیرون شناسایی می کنند و به منظور یافتن راه های جدید خلق ارزش برای مشتریان، شیوه های نوین انجام کار، ایجاد شراکت های جدید، استفاده بهینه از منابع و شایستگی ها، نوآوری را در همه ابعاد سازمان مدیریت می کنند.

برای مشاهده و خرید مجموعه کامل آموزشی و پیاده سازی EFQM بر روی لینک زیر کلیک کنید:

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *